Liz West

Recently added

Children of Men พลิกวิกฤต ขีดชะตาโลก
7.9

Children of Men พลิกวิกฤต ขีดชะตาโลก

หนังเล่าถึงโลกมุนษย์ใน 20 ปีข้างหน้า(คศ.2027) โดยก่อนหน้านั้นเกิด โรคระบาดทำให้มนุษย์เป็นหมัน จนไม่สามารถมีลูกและเพิ่มจำนวนประชากรในโลกได้ ...