Joanne T. Harwood

Recently added

John Q ตัดเส้นตายนาทีมรณะ
7

John Q ตัดเส้นตายนาทีมรณะ

John Quincy Archibald พาลูกชายไปกันห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล แต่ประกันของเขาจ ม่ครอบคลุมการปลูกถ่ายหัวใจของลูกชาย
Battlefield Earth สงครามผลาญพันธุ์มนุษย์
2.5

Battlefield Earth สงครามผลาญพันธุ์มนุษย์

เริ่มเรื่องราวสุดไกลโพ้นในปี 3000 ชาวมนุษย์โลกต้องกลับสภาพไปอาศัยอย่างยุคหินโบราณ ไม่มีความรู้ความสามารถใดเรื่องเทคโนโลยี ...