Yuriko Yoshitaka

Recently added

Kaiji: Jinsei gyakuten gêmu ไคจิ กลโกงมรณะ
6.4

Kaiji: Jinsei gyakuten gêmu ไคจิ กลโกงมรณะ

ไคจิถูกกลุ่มของบริษัทเอ็นโดซึ่งเป็นสาขาย่อยของบริษัทเงินกู้เทไอจับตัวไปเพื่อบังคับให้เขาชำระหนี้แทนเพื่อนวึ่งเขาเป็นผู้คำ้ประกันหนี้ก้อนนี้ ...