Winthai Suvaree

Recently added

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 : ยุทธนาวี
6.1

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 : ยุทธนาวี

ในปีพุทธศักราช 2127 การประกาศเอกราชที่เมืองแครง ทำให้พระเจ้านันทบุเรงแห่งพม่าเกิดความประหวั่นพรั่นพรึงว่า ...