Ryusuke Ito

Recently added

เรียกเขาว่าอีกา 3
5.7

เรียกเขาว่าอีกา 3

โรงเรียนซุซุรันหลังจากผ่านเหตุการณ์ภาค Crow Zero 2 ไปประมาณหนึ่งปี และเป็นช่วงประมาณครึ่งปีก่อน โบยะ ฮารุมิจิ จะมาเข้าเรียนช่วงกลางเทอม ...