Kenichi Matsuyama

Recently added

Death Note 3 L Change the World สมุดโน้ตสิ้นโลก
6

Death Note 3 L Change the World สมุดโน้ตสิ้นโลก

หลังจาก “แอล” ปิดคดีคิระไปแล้ว แต่แอลยังมีคดีร้ายแรงหลงเหลือให้ต้องสะสาง ในเวลาที่เหลืออีกเพียง 23 วัน ...
Kaiji: Jinsei gyakuten gêmu ไคจิ กลโกงมรณะ
6.4

Kaiji: Jinsei gyakuten gêmu ไคจิ กลโกงมรณะ

ไคจิถูกกลุ่มของบริษัทเอ็นโดซึ่งเป็นสาขาย่อยของบริษัทเงินกู้เทไอจับตัวไปเพื่อบังคับให้เขาชำระหนี้แทนเพื่อนวึ่งเขาเป็นผู้คำ้ประกันหนี้ก้อนนี้ ...