Kamron Gunatilaka

Recently added

องคุลิมาล
6.6

องคุลิมาล

ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีป เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว อหิงสกะ (นพชัย ชัยนาม) ได้ถือกำเนิดขึ้นในวรรณะพราหมณ์ ...