Jukrit Ammarat

Recently added

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 ประกาศอิสรภาพ
6.8

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 ประกาศอิสรภาพ

เมื่อปี พุทธศักราช 2106 พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์แห่งกรุงหงสาวดีของพม่า ได้กรีฑาทัพมาตีกรุงอโยธยาศรีรามเทพนคร โดยเดินทัพผ่านทางด่านแม่ละเมา ...