David Paymer

Recently added

Amistad อมิสตาท หัวใจทาสสะท้านโลก
7.3

Amistad อมิสตาท หัวใจทาสสะท้านโลก

ารไร้อิสรภาพและถูกปฏิบัติเหมือนเป็นสิ่งของ ทำให้ทาสแอฟริกันกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเสรีภาพ และจุดชนวนสงครามความคิดในอเมริกา ...