Christopher Freeman

Recently added

Battlefield Earth สงครามผลาญพันธุ์มนุษย์
2.5

Battlefield Earth สงครามผลาญพันธุ์มนุษย์

เริ่มเรื่องราวสุดไกลโพ้นในปี 3000 ชาวมนุษย์โลกต้องกลับสภาพไปอาศัยอย่างยุคหินโบราณ ไม่มีความรู้ความสามารถใดเรื่องเทคโนโลยี ...